Nový zákon o účetnictví reaguje na moderní trendy

Nový zákon o účetnictví, který byl v červnu předložen vládě ve fázi věcného návrhu a aktuálně se pracuje na jeho paragrafovém znění, mimo jiné rozšíří okruh účetních jednotek, které budou moci používat mezinárodní účetní standardy IFRS. Také všem firmám a podnikatelům umožní při zpracování účetnictví lépe využívat možnosti moderních technologií. Mezi další novinky má patřit také zavedení koncepčního rámce.

„Přijetí nového zákona o účetnictví bude historickou událostí, současný platí od roku 1991 a ačkoliv byl kvalitně napsán a relativně málo novelizován, je zároveň jasné, že svět se za tu dobu výrazně proměnil. Nový zákon o účetnictví má přinést modernější a systémovější přístup, který bude brát v potaz současné trendy a vývoj trhu, digitalizaci a moderní informační technologie. Součástí návrhu je rozšířené využívání mezinárodních účetních standardů IFRS,“ říká Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení profesní organizace ACCA. IFRS (International Financial Reporting Standards) upravují sestavování a prezentaci finančních výkazů a reflektují moderní trendy a pohled na ekonomiku.

Nový zákon umožní účtování v cizí měně

Používání IFRS podnikům může přinést snížení administrativních nákladů především u společností, které v současnosti musí sestavovat účetní závěrku podle českého zákona, pouze aby splnily svoji statutární povinnost, a zároveň podle IFRS pro své obchodní záměry. Nový zákon bude také reflektovat, že česká koruna je pro mnoho firem umělý pojem, se kterým jsou nuceny pracovat jen kvůli místní legislativě. Jinak ale nakupují, prodávají a účtují v cizích měnách. Díky novému zákonu si budou moci zvolit funkční měnu, která je pro ně ekonomicky relevantní a ve které budou účtovat, což pro mnohé firmy bude znamenat výrazné snížení administrativy i s tím spojených nákladů. Finanční výkazy budou očištěné o uměle vytvářené položky, které vznikají v důsledku přepočtu na českou měnu. Pro zahraniční investory bude z tohoto pohledu Česká republika atraktivnější. „Například na Slovensku mají zákon o účetnictví, který zavedl IFRS celoplošně, již od roku 2002. V ČR je možnost využití IFRS také již poměrně dlouho, ale jen pro velmi úzký okruh účetních jednotek,“ upozorňuje Viera Kučerová.

Ze studie ACCA Accountants, Purpose and sustainable organisations vyplývá, že harmonizace národních účetních a vykazovacích standardů a prosazování celosvětově přijímaných standardů umožňuje mimo jiné vyšší porovnatelnost finančních informací, což podporuje mezinárodní investice a pohyb kapitálu. Obvykle se také zvyšuje kvalita vykazování finančních ukazatelů společností, které se mezinárodními standardy řídí, dochází k lepšímu pochopení účetnictví uživateli a zjednodušení pro účetní profesionály.

Koncepční rámec i moderní technologie

„Zahrnutí koncepčního rámce do nové legislativy bude navádět účetní, aby se zamýšleli nad principy účetnictví. Pro účetní bude důležité snažit se transakci pochopit a zamyslet se nad tím, jak ovlivní hodnotu firmy a podle toho zvážit, jak ji zohlednit ve finančních výkazech, spíše než hledat číslo účtu, na který je třeba účtovat. Velmi často dnes také účetní naráží na to, že mají účtovat něco, co v současném zákonu vůbec není. Chystaný zákon pokryje novější situace, například bitcoiny a další kryptoměny. Dříve se nepočítalo třeba ani s tím, že účetní doklad nebude mít listinnou podobu, že například výpis z bankovního účtu získáte z internetového bankovnictví, nebo že budou elektronické faktury,“ říká Viera Kučerová.

V novém zákonu o účetnictví bude poprvé uzákoněna zásada, že obsah převládá nad formou. Ta už přitom v jiných zákonech, například daňových, je dlouhodobě zavedena. Podle této zásady bude důležitější podstata transakce než smlouva, která ji popisuje. Doteď v účetnictví měla přednost forma před obsahem, takže často existoval rozpor mezi skutečností a zachycením transakce v účetnictví.

Snížení administrativy

„Podle dostupných informací by s novým zákonem o účetnictví nemělo dojít k nárůstu administrativy, naopak harmonizace povede u všech, kdo používají například mezinárodní účetní standardy, k jejímu snížení, a to včetně nákladů s tím spojených,“ říká Viera Kučerová. Pro malé účetní jednotky by koncept měl obsahovat úlevy, aby administrativní zátěž nebyla neúměrná. Podle informací z MFČR se i pro ně počítá s určitým zjednodušením a nepředpokládají se žádné významné změny v zavedených účetních postupech.

„ACCA přípravu nového zákona o účetnictví pečlivě sleduje a snaží se aktivně zapojovat do konzultací v rámci širší pracovní skupiny. Vnímáme to jako naše poslání, protože nová legislativa má potenciál stát se konkurenční výhodou ČR při rozhodování zahraničních investorů o umístění svého kapitálu a podnikání a zároveň pomoct českým společnostem v expanzi do zahraničí,“ konstatuje Viera Kučerová.

Role účetních se mění

Nová studie ACCA Accountants, Purpose and sustainable organisations ukazuje důležitost účetních z hlediska prosperity a udržitelného rozvoje organizací. Zatímco v minulosti byl účetní člověkem, který zachytával historický obraz, již dnes, a v budoucnu ještě více, bude plnit mnohem širší roli. Dnes výrazně podporují strategické řízení podniku a musí disponoval daty ne z dneška, ale nejlépe ze zítřka. Také s ohledem na změnu role účetních vítají odborníci přípravu nového zákona o účetnictví.

Profesionální účetní pomáhají organizacím orientovat se v provozním prostředí, a vytvářet tak nové hodnoty a příležitosti. Účetní profese je klíčová pro budování důvěry v organizaci a její výkonnost. Profesionální účetní mají zásadní roli při formulaci strategie a alokace kapitálu a jsou klíčem k porozumění a nasměrování vhodné investiční strategie k vytvoření dlouhodobých hodnot. Pomáhají stanovit obchodní strategické a finanční cíle. Profesionální účetní umožňují využít přidanou hodnotu důležitých ekonomických údajů a doporučit vedení, jak chránit hodnoty z dlouhodobého hlediska a zajistit udržitelný obchodní úspěch.

Vzdělání jako cesta k úspěchu

„Pro účetní bude certifikovaná znalost IFRS velkou výhodou, protože pro řadu společností bude nutné, aby ve svém týmu takové odborníky zaměstnávaly. V řadě jiných zemí přitom je účetnictví kvalifikovaná profese se členstvím v komoře či nutnou certifikací, což platí zejména pro firmy, které poskytují účetní služby,“ upozorňuje Viera Kučerová.ACCA má v ČR zhruba 1 200 členů mezi finančními a účetními experty, kteří v rámci certifikace prošli i dvěma zkouškami zaměřenými na IFRS. Certifikace ACCA je přitom finančními profesionály i zaměstnavateli velmi ceněna. ACCA také nabízí samostatnou kvalifikaci Diploma in IFRS.