Společnost Epicor zveřejnila výsledky za první čtvrtletí roku 2010

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí končící 31. březnem 2010. Všechny výsledky by měly být považovány za předběžné až do okamžiku, kdy společnost podá své čtvrtletní hlášení na formuláři 10-Q.

Celkové tržby za první čtvrtletí roku 2010 činily 99,3 milionů USD, s vyrovnaným čistým ziskem podle principů GAAP. Pro srovnání, tržby za první čtvrtletí roku 2009 činily 98,7 milionů USD, čistá ztráta podle principů GAAP ve výši 1,6 milionu USD, což odpovídá redukované ztrátě na akcii 0,03 USD.
Čistý zisk neodpovídající principům GAAP za první čtvrtletí roku 2010 činil 5,7 milionů USD, redukovaný výnos na akcii tedy dosáhl 0,10 USD, zatímco v prvním čtvrtletí roku 2009 byl čistý zisk neodpovídající principům GAAP 4,7 milionu USD, což odpovídá redukovanému výnosu na akcii 0,08 USD.

Tržby za první čtvrtletí 2010 podle segmentů
– Tržby z licencí za první čtvrtletí roku 2010 činily 16,2 milionů USD, což ve srovnání s tržbami z licencí v prvním čtvrtletí roku 2009 ve výši 13,2 milionů USD představuje nárůst o více než 23 %.
– Tržby z údržby za první čtvrtletí roku 2010 přinesly meziroční zvýšení o 2 % na 48,0 milionů USD oproti tržbám z údržby za první čtvrtletí roku 2009 ve výši 46,9 milionů USD.
– Tržby z poradenství za první čtvrtletí roku 2010 činily 31,1 milionu USD, což znamená mírný pokles oproti tržbám z poradenství za první čtvrtletí roku 2009 ve výši 31,5 milionu USD.
– Tržby z hardwaru a další tržby za první čtvrtletí roku 2010 činily 4,0 milionu USD, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za první čtvrtletí předchozího roku ve výši 7,2 milionu dolarů znamená meziroční pokles.

George Klaus, prezident a generální ředitel společnosti Epicor, k výsledku poznamenal: „Silný začátek roku 2010 způsobený meziročním 23% nárůstem tržeb z licencí na software pomohl navýšit volný tok hotovosti na 8,8 milionů USD. Tato skutečnost potvrzuje naše předpoklady o posílení trhu a zároveň ukazuje, že řešení Epicor 9 přináší další příležitosti. Očekáváme, že si díky rozvoji našich prodejů ve všech odvětvích a na všech územích, kde působíme, tempo růstu udržíme i nadále.“

Výhled obchodní činnosti: Společnost Epicor očekává, že ve druhém čtvrtletí roku 2010 dosáhnou celkové tržby výše 104 až 106 milionů USD, odhadovaný redukovaný výnos na akcii neodpovídající principům GAAP pro druhé čtvrtletí roku 2010 pak bude 0,12 až 0,14 USD.

Přehled údajů z rozvahy: Rozvaha společnosti Epicor k 31. březnu 2010 zahrnovala hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 104,5 milionů USD. V rozvaze se v průběhu prvního čtvrtletí 2010 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši 8,8 milionů USD. Celková zadluženost společnosti k 31. březnu 2010 zahrnuje převážně závazek v hodnotě 230 milionů USD vůči držitelům prioritních převoditelných dluhopisů společnosti úročených 2,375 % (minus níže uvedený eskont dluhu v hodnotě 40,1 milionů USD) a 67,5 milionů USD v půjčkách obsažených v úvěrovém rámci společnosti, který je v současné době úročený sazbou LIBOR plus 4,0 %.
Na konci prvního čtvrtletí roku 2010 činily čisté pohledávky přibližně 83,5 milionů USD. V průběhu prvního čtvrtletí 2010 bylo inkaso pohledávek silné, činilo přibližně 116 milionů USD. Doba splatnosti pohledávek se v prvním čtvrtletí roku 2010 prodloužila na 76 dnů ve srovnání se 74 dny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009. Výnosy příštích období na konci prvního čtvrtletí roku 2010 činily 97,9 milionů USD.

O společnosti Epicor Software
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje některá prohlášení, která lze považovat za výhledová prohlášení podle reformního zákona o soukromých akciích z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Mezi tato výhledová prohlášení patří prohlášení týkající se očekávaných tržeb (včetně růstových indexů), zisku a zisku na akcii (včetně zisku neodpovídajícího principům GAAP), volného toku hotovosti (údaj neodpovídající principům GAAP), produktů společnosti, tržního podílu, obchodního modelu, očekávaných prodejních zakázek a příležitostí, konkurenčních výhod a další prohlášení, která nepředstavují historická fakta. Tato výhledová prohlášení vycházejí z konkurenčních, finančních a ekonomických údajů, které jsou v tuto chvíli k dispozici, dále z názorů a předpokladů vedení společnosti ohledně budoucích událostí a výkonnosti firmy ve chvíli, kdy jsou tato prohlášení učiněna, a obsahují určitá rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávání vyjádřených nebo naznačených ve výhledových prohlášeních.

Mezi související rizika a nejistoty patří kromě jiného změna poptávky po produktech pro plánování podnikových zdrojů, zejména s ohledem na konkurenční nabídky; včasná dostupnost a tržní přijetí nových produktů a verzí, včetně systému Epicor 9; dopad konkurenčních produktů a cen; zjištění neočekávaných chyb v softwaru; změny finanční situace nejdůležitějších zákazníků společnosti Epicor a budoucí schopnost společnosti Epicor nadále vyvíjet a rozšiřovat svou nabídku produktů a služeb s ohledem na vznikající poptávku a technologické trendy a další faktory, které jsou popsány ve výroční zprávě společnosti Epicor na formuláři 10-K za období končící k 31. prosinci 2009. V důsledku těchto faktorů se může stát, že se nepodaří realizovat očekávání a vyhlídky vyjádřené společností v rámci tohoto oznámení. Společnost Epicor se nijak nezavazuje k revidování nebo veřejné aktualizaci jakýchkoli výhledových prohlášení.

Finanční údaje neodpovídající principům GAAP
Tato tisková zpráva obsahuje některé finanční údaje, které neodpovídají principům GAAP. Při hodnocení výkonu společnosti vedení používá některé finanční údaje, které neodpovídají principům GAAP, k doplnění konsolidované účetní závěrky vypracované v souladu s principy GAAP.

Údaje o zisku neodpovídající principům GAAP. Společnost v této tiskové zprávě používá údaje o zisku neodpovídající principům GAAP, upraveném ukazateli EBITDA, ziscích EBITDA a volném toku hotovosti. Vedení se domnívá, že tyto údaje neodpovídající principům GAAP pomáhají identifikovat základní výkon společnosti před zisky, ztrátami nebo výdaji, které vedení nepovažuje za průběžný provozní výsledek. V souladu s tím vedení společnosti používá tyto finanční údaje neodpovídající principům GAAP k získání lepší představy o poměrném provozním výkonu společnosti mezi jednotlivými obdobími jako základu pro plánování a předpovědi pro budoucí období. Vedení věří, že tyto údaje neodpovídající principům GAAP, uváděné společně s účetní závěrkou sestavenou podle principů GAAP, poskytují investorům užitečné informace, neboť nabízejí:

  • možnost činit smysluplnější srovnání průběžných provozních výsledků společnosti mezi jednotlivými obdobími;
  • možnost lépe identifikovat trendy základní činnosti společnosti a provést související analýzy trendů;
  • lepší porozumění tomu, jak vedení plánuje a měří základní činnost společnosti;
  • snazší způsob, jak porovnávat nejnovější provozní výsledky společnosti s finančními modely investorů a analytiků.

Finanční opatření (neodpovídající principům GAAP) použitá společností pro rok 2009 a 2010 jsou definována tak, že zahrnují výnosy příštích období ze společnosti NSB, které byly upraveny na tržní hodnotu, jak vyžaduje finanční řízení nákupů v souladu s výkazy podle principů GAAP, a nezahrnují amortizaci nehmotného majetku, náklady na kompenzaci formou cenných papírů, amortizaci dlouhodobého eskontu dluhu z nabídky konvertibilní směnky společnosti z května 2007, odpis nákladů na emise dluhopisů, výdaje na restrukturalizaci a ostatní výdaje, mezi které patří i náklady spojené se snižováním stavu personálu a devalvace měny venezuelskou vládou. Společností použitá finanční opatření pro rok 2010 neodpovídajícímu principům GAAP jsou také definována tak, že zahrnují daň ze zisku se sazbou 38 %.

Vedení se domnívá, že výdaje spojené s amortizací nehmotného majetku pocházejícího z akvizice je vhodné vyloučit, protože významná část kupní ceny akvizice může být přiřazena nehmotným aktivům, která mají krátkou životnost, a vyloučení výdajů na amortizaci umožňuje srovnání provozních výsledků, které jsou konzistentní v čase jak pro nově pořízenou, tak pro dlouhodobou obchodní činnost společnosti. Vedení se také domnívá, že vyloučení kompenzace formou cenných papírů umožňuje přesnější srovnávání našich provozních výsledků s jinými společnostmi v našem sektoru z důvodu odlišných dostupných metod ocenění, subjektivních předpokladů a celé řady druhů odměn, které ovlivňují výpočet kompenzace formou cenných papírů. Vedení se domnívá, že je vhodné vyloučit náklady spojené s devalvací měny venezuelskou vládou, ztrátu z úhrady opčních smluv na zajištění rizika cizích měn kupní ceny společnosti NSB, poplatky za odpisování dluhopisů a amortizaci dlouhodobého eskontu dluhu z nabídky konvertibilní směnky společnosti z května 2007, stejně jako výdaje na restrukturalizaci a ostatní výdaje, které zahrnují výdaje související s integrací společnosti NSB do společnosti Epicor a výdaje spojené se snižováním stavu personálu, protože tyto náklady nesouvisejí s průběžnou obchodní činností společnosti, čímž se umožní přesnější porovnání našich provozních výsledků s jinými společnostmi v oboru. Dále je vedení toho názoru, že je vhodné použít 38% sazbu daně, protože to umožňuje porovnání našich provozních výsledků, které je konzistentnější s předcházejícími předkládanými obdobími, i přesnější srovnání našich provozních výsledků s jinými společnostmi v oboru.

Obecně. Tyto údaje neodpovídající principům GAAP však mají svá omezení, protože neobsahují všechny položky příjmů a výdajů, které ovlivňují provoz společnosti. Vedení tato omezení kompenzuje tím, že zvažuje i výsledky odpovídající principům GAAP. Finanční údaje neodpovídající principům GAAP, které společnost používá, nejsou vypracovány v souladu s údaji vyžadovanými principy GAAP, jako jsou provozní příjmy, čisté příjmy a příjmy na akcii, a neměly by být považovány za jejich alternativu ani za měřítko likvidity společnosti. Tyto uvedené dodatečné informace by neměly být zvažovány izolovaně nebo jako náhrada za údaje podle GAAP, které jsou nejlepším přímým srovnáním. Kromě toho by se tyto údaje neodpovídající principům GAAP neměly porovnávat s podobnými údaji uváděnými jinými společnostmi.

– NÁSLEDUJÍ TABULKY –

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÁ STRUČNÁ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

(v tisících)

31. března

31. prosince

2010

2009

(neauditované údaje)

AKTIVA

Oběžná aktiva:
Hotovost a hotovostní ekvivalenty USD 104 459 USD 106 861
Pohledávky, netto 83 517 90 011
Odložená daň ze zisku 21 216 11 572
Zásoby, netto 2 779 1 819
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 17 903 13 976
Oběžná aktiva celkem 229 874 224 239
Majetek a vybavení, netto 27 478 28 511
Odložená daň ze zisku 21 580 21 867
Nehmotný majetek, netto 77 014 84 107
Hodnota společnosti 369 044 368 336
Ostatní aktiva 10 421 10 990
Aktiva celkem USD 735 411 USD 738 050
PASIVA A AKCIOVÝ KAPITÁL
Krátkodobé závazky:
Pohledávky věřitelů USD 13 508 USD 13 966
Výdaje příštích období 40 504 46 754
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 205 202
Krátkodobá část výdajů příštích období na restrukturalizaci 1 258 1 694
Krátkodobá část výnosů příštích období 97 566 96 040
Krátkodobé závazky celkem 153 041 158 656
Dlouhodobé závazky po odečtení krátkodobé části 257 549 255 535
Výdaje příštích období na restrukturalizaci 4 024 4 423
Výnosy příštích období 378 392
Odložená daň ze zisku a ostatní daně ze zisku 15 025 15 172
Ostatní dlouhodobé závazky 3 211 3 785
Dlouhodobé závazky celkem 280 187 279 307
Akciový kapitál:
Kmenové akcie 65 63
Další vložený kapitál 427 657 422 460
Minus: vlastní akcie v ceně pořízení (22 429) (20 670)
Kumulované jiné komplexní ztráty (6 137) (4 825)
Kumulovaný deficit (96 973) (96 941)
Akciový kapitál celkem 302 183 300 087
Závazky a akciový kapitál celkem USD 735 411 USD 738 050

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÝ STRUČNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PROVOZNÍ ČINNOSTI

(v tisících, kromě údajů vztažených na jednu akcii)

(neauditované údaje)

Čtvrtletí končící
31. března

2010

2009

Výnosy:

Licenční poplatky USD 16 236 USD 13 177
Poradenství 31 089 31 452
Údržba 47 960 46 866
Hardware a ostatní 3 996 7 198
Výnosy celkem 99 281 98 693
Náklady na dosažení výnosů 44 784 46 184
Amortizace nehmotného majetku 7 057 8 405
Náklady na dosažení výnosů celkem 51 841 54 589
Hrubý zisk 47 440 44 104
Provozní náklady:
Prodej a marketing 21 134 18 090
Vývoj softwaru 13 879 12 406
Obecné a administrativní náklady 12 215 14 191
Restrukturalizace a ostatní 45 1 411
Celkové provozní náklady 47 273 46 098
Příjem (ztráta) z provozní činnosti 167 (1 994)
Úrokové výdaje (4 956) (5 992)
Úroky a další příjmy (výdaje), netto (1 306) (167)
Zisk (ztráta) před zdaněním (6 095) (8 153)
Příspěvek na daň ze zisku (6 063) (6 525)
Čistá ztráta USD (32) USD (1,628)
Čistý výnos (ztráta) na akcii:
Základní USD (0,00) USD (0,03)
Redukovaný USD (0,00) USD (0,03)
Vážený průměr kmenových akcií v oběhu:
Základní

58 634

58 985

Redukovaný

58 634

58 985

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÉ ODSOUHLASENÍ ČISTÉHO ZISKU NEODPOVÍDAJÍCÍHO PRINCIPŮM GAAP

(v tisících, kromě údajů vztažených na jednu akcii)

(neauditované údaje)

Čtvrtletí končící

31. března

2010

2009

Zisk (ztráta) před zdaněním USD (6 095) USD (8 153)
Plus:
Amortizace nehmotného majetku 7 057 8 405
Výdaje na kompenzaci formou cenných papírů 4 279 2 418
Amortizace dlouhodobého eskontu dluhu 2 067 1 923
Restrukturalizace a ostatní 45 1 411
Venezuelská devalvace měny 1 315
Odpis výdajů na emisi dluhopisů 924
Úprava výnosů příštích období na tržní hodnotu 432
Zisk před zdaněním (neodpovídající principům GAAP) 8 668 7 360
Rezerva na daň ze zisku (neodpovídající principům GAAP) 1 (2 948) (2 675)
Čistý zisk (neodpovídající principům GAAP) USD 5 720 USD 4 685
Redukovaný zisk na akcii (neodpovídající principům GAAP) USD 0,10 USD 0,08
Vážený průměr kmenových akcií v oběhu:
Redukovaný

59 508

59 440

1 Společnost využívá pro výpočet rezervy na daň ze zisku (neodpovídající principům GAAP) sazbu daně ve výši 38 % pro účely srovnání s jinými obdobími. Výše uvedené sazby daně z příjmu (neodpovídající principům GAAP) neodpovídají 38 % z důvodu určitých neodpočitatelných navýšení neodpovídajících principům GAAP).

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

ODSOUHLASENÍ PŘEDBĚŽNÉHO ČISTÉHO ZISKU S UPRAVENÝM UKAZATELEM EBITDA

(v tisících USD)

(neauditované údaje)

Čtvrtletí končící

31. března

2010

2009

Výnosy celkem

USD 99 281

USD 98 693

Čistá ztráta

USD (32)

USD (1 628)

Příspěvek na daň ze zisku

(6 063)

(6 525)

Úrokové výdaje

4 956

5 992

Amortizace nehmotného majetku

7 057

8 405

Odpisy

1 864

2 084

Restrukturalizace a ostatní

45

1 411

Venezuelská devalvace měny

1 315

Úprava výnosů příštích období na tržní hodnotu

432

Úroky a další příjmy (výdaje), netto

(9)

167

Upravený ukazatel EBITDA

USD 9 133

USD 10 338

Upravený ukazatel EBITDA jako procento z celkových výnosů

9,2 %

10,5 %

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÉ ODSOUHLASENÍ VOLNÉHO TOKU HOTOVOSTI

(v tisících)

(neauditované údaje)

Čtvrtletí končící

31. března

2010

2009

Čistá ztráta

USD (32)

USD (1 628)

Příspěvek na daň ze zisku

(6 063)

(6 525)

Úrokové výdaje

4 956

5 992

Amortizace nehmotného majetku

7 057

8 405

Odpisy

1 864

2 084

Restrukturalizace a ostatní

45

1 411

Venezuelská devalvace měny

1 315

Úprava výnosů příštích období na tržní hodnotu

432

Úroky a další příjmy (výdaje), netto

(9)

167

Upravený ukazatel EBITDA

USD 9 133

USD 10 338

Upravený ukazatel EBITDA

USD 9 133

USD 10 338

Nehotovostní kompenzace formou cenných papírů

4 279

2 418

Kapitálové výdaje

(840)

(779)

Hotovost zaplacená v daních

(1,066)

(939)

Čistý úrok

(2 725)

(3 800)

Volný tok hotovosti

USD 8 781

USD 7 238