Co skrývá IT velkých českých podniků?

Rozpočet na informační technologie v typické velké české organizace přesahuje čtvrt miliardy korun, z toho více než 100 milionů je každoročně určeno na nové projekty, zbytek směřuje do provozu stávající infrastruktury. Vyplývá to ze studie analyzující informační technologie ve velkých českých podnicích.

Ze studie, provedené v druhé polovině roku 2006 a prvním čtvrtletí 2007 v prostředí 130 největších českých podniků (finančních i nefinančních z žebříčku Czech Top 100), vyplynula řada zajímavých poznatků, z nichž některé potvrzují a jiné naopak vyvracejí zažité představy o roli IT ve velkých organizacích.

„Například v dnešní době okleštěných investic do informačních technologií nepřekvapí, že nadpoloviční většina společností do IT investuje 1-3 % obratu, zbytek ještě méně. Dvě třetiny firem těchto společností přitom vidí svoje investice jako průměrné,“ říká Petr Zavoral, odborník na oblast podnikové informatiky a šéf týmu analytiků ZAP Consultants.

IT infrastrukturu vnímají 4 z 10 organizací jako dostačující, více jak polovina jako průměrnou. Zajímavé je, že nikdo si netroufl hodnotit ji výše. Podíváme-li se na některá odvětví blíže, tak jako konkurenční výhodu vidí informační technologie dvě třetiny firem ve stavebnictví, bankovním sektoru a telekomunikacích.

Studie také uvádí na pravou míru některé mýty spojené s nákupem informačních. „O nákupu informačních technologií v rámci organizace rozhoduje pouze u desetiny podniků samotné nákupní oddělení. Ve třetině případů rozhoduje jen IT oddělení a ve zbylých organizacích se vždy jedná o týmové rozhodnutí mezi odbornými útvary, IT oddělením a oddělením nákupu,“ doplňuje Kamil Pittner, mediální zástupce ZAP Consultants.

Řada velkých tuzemských firem má zahraniční vlastníky, kteří chod podniku ovlivňují často i v oblasti IT. Přitom téměř polovina podniků není rozhodnutím zahraničního vlastníka ohledně pořízení ICT nijak ovlivňována – to je v rozporu se zažitou představou, že zahraniční vlastník vysokou měrou ovlivňuje, jaká řešení a od koho budou české organizace využívat.

Studie se zabývá nejen obecnějšími trendy, ale věnuje se i konkrétním oblastem, jako je ERP, CRM, SCM, outsourcing a mnoho dalšího. Měla by být velmi užitečná především pro ICT dodavatele, kteří se chtějí uplatnit v prostředí velkých českých podniků a chtějí se o tomto tržním segmentu dozvědět co možná nejvíce informací, které jim v tom mohou pomoci.

Studie poskytuje analýzu trendů odehrávajících se v tuzemských podmínkách na poli ICT technologií a rovněž tyto analýzy dává do kontextu s celosvětovým děním v této oblasti. Každá z kapitol je zakončena výhledem, kam se ubírá vývoj v dané oblasti.

Materiál je užitečnou a praktickou rukojetí pro čtenáře z řad odborné veřejnosti v celém jejím širokém spektru. Jejím prostudováním i člověk zabývající se jinými oblastmi získá aktuální přehled o dynamickém vývoji světa informačních technologií. Studie zároveň odhaluje vztahy a boj o prvenství mezi konkurenty. A to jak u nás, tak i ve světě.

Analytici PZ Consultants jsou vám k dispozici i v případě, že budete potřebovat fundovaný a nezávislý pohled na oblast podnikové informatiky či vyjádření k související problematice.

Více informací o studii a o autorech je možné získat u mediálního zástupce tohoto projektu – Kamila Pittnera na e-mailové adrese kamil@pittner.biz.

– vložený text začátek –

IT ve velkých českých organizacích

  • Investice do IT dosahují v průměru 300 milionů korun ročně s klesající či stagnující tendencí. Kolem 40 % IT rozpočtu je určeno na nové projekty, 60 % na údržbu a provoz stávajících systémů. Do nových projektů tedy za této situace směřuje 120 milionů korun. IT infrastruktura je samotnými IT manažery hodnocena jako průměrná.
  • Ukázalo se, oproti všeobecně tradovanému dogmatu, že zahraniční vlastník při volbě IT vybavení lokální českou pobočku neovlivňuje.
  • Též běžně rozšířené tvrzení, že o IT investicích rozhodují v podniku jednotlivé zájmové frakce, bere za své. Naopak se ukazuje, že o velkých IT projektech v drtivé většině rozhoduje tým sestavený z odborníků ze zainteresovaných oddělení byznysu, nákupu a v neposlední řadě IT.
  • Do aplikací typu Business Intelligence je pro rok 2007 na straně zákazníků plánovaných o 36 procent více investic než do ERP řešení.
  • Outsourcing je ve velkých organizacích využíván, zatím však pouze pro podpůrné činnosti.
  • Průzkum dále naznačuje, že IT oddělení velkých tuzemských firem jsou buď přezaměstnaná, anebo jsou investice do IT podhodnoceny.

Zdroj: ZAP Consultants, 2008

– vložený text konec –

– vložený text začátek –

Typická velká česká organizace

Zaměstnanci IT oddělení: 119

PC (bez notebooků): 1 030

Přenosné počítače: 250

Mainframy a servery: 50

Tisková zařízení: 330

Pevné telefonní linky: 830

Mobilní telefony: 880

E-mailové schránky: 1 490

Zdroj: ZAP Consultants, 2008

– vložený text konec –