Podpora inovací: Deset hlavních doporučení

Práce společnosti Oracle ve střední a východní Evropě spolu s výsledky zprávy agentury Economist Intelligence Unit A Time for New Ideas: Innovation in Central-Eastern Europe (Čas pro nové nápady: Inovace ve střední a východní Evropě) si vyžádala vytvoření následujícího seznamu doporučení, která mají povzbudit a urychlit inovace.

1. Dejte jim (daňovou) pauzu. Zaveďte daňové úlevy pro mladé inovativní firmy.

Nové firmy se v prvotní fázi potýkají s extrémními finančními výzvami. Dříve, než začnou realizovat tržby a zisky, musí vyvinout a prosadit na trhu své produkty a samozřejmě také získat nadané zaměstnance. Zavedení daňových úlev například u příspěvků na sociální pojištění nebo zaměstnaneckých akciových opcí by ohromně usnadnilo proces rozjezdu a pomohlo těmto inovativním firmám daleko rychleji a snáz se odlepit od země a dosáhnout ziskovosti. V některých zemích navíc výše daně z příjmů firem odrazuje ty, kteří by jinak měli zájem založit vlastní firmu. Nižší daně pro menší firmy by povzbudily zakládání většího množství nových, inovativních společností.

2. Rychlejší vstup na trh. Uvolněte administrativu spojenou se založením nové firmy.

„Když je založení firmy jednodušší, zaregistruje se více firem,“ napsala Světová banka ve své zprávě Doing Business (Podnikání) pro rok 2007. Nicméně Světová banka v roce 2007 zjistila, že je jednodušší založit firmu ve Rwandě než v Maďarsku, na Slovensku, v Česku, na Ukrajině, ve Slovinsku nebo v Polsku. Zatímco v Estonsku lze firmu založit za 7 dní a v Rumunsku za 14 dní, v Chorvatsku to trvá déle než 40 dní a ve Slovinsku dokonce 60 dní. Reformy však přinášejí pozitivní změny: od té doby, co byl v Litvě zjednodušen proces založení a registrace firmy, vzrostl počet nově zaregistrovaných firem o 25 %.

3. To, co jste vyvinuli, je vaše. Zajistěte ochranu inovací a intelektuálního majetku prosazováním práva.

Agentura EIU ve své studii A Time for New Ideas: Innovation in Central-Eastern Europe (Čas pro nové nápady: Inovace ve střední a východní Evropě) uvádí, že pro mnohé začínající firmy ze střední a východní Evropy je obtížné proniknout na zahraniční trhy kvůli přežitému vnímání, že firmy a produkty z tohoto regionu jsou nespolehlivé a mají podřadnou kvalitu. Zákonodárci mohou zlepšit image a vyhlídky místních společností přijetím legislativy, která bude vynucovat vysoké kvalitativní a bezpečnostní standardy a bude chránit intelektuální majetek těch, kteří vyvíjejí inovativní produkty a služby, před těmi, kteří se snaží produkovat jejich podřadné imitace. Více než polovina (51 %) z 370 respondentů průzkumu EIU uvedla, že lepší ochrana intelektuálního majetku by vedla k vyšší úrovni inovací v jejich zemi.

4. Více peněz, více výsledků. Zvyšte investice do domácího výzkumu a vývoje.

Lisabonská strategie, manifest EU pro udržení ekonomické konkurenceschopnosti a růstu regionu, doporučuje investovat do výzkumu a vývoje celkem tři procenta HDP, přičemž jedno procento by mělo být z vládních a dvě procenta ze soukromých zdrojů. Nicméně statistický úřad Evropské unie Eurostat ve své zprávě Věda, technologie a inovace v Evropě, 2007, zjistil, že investice Německa, Francie, Velké Británie, Itálie a Španělska v roce 2005 tvořily téměř 80 % celkových vládních výdajů na výzkum a vývoj v evropské pětadvacítce. Ze středo a východoevropských zemí investuje nejvíc Rusko, a to 0,63 % HDP, nejméně investuje Polsko – jen 0,09 % HDP.

5. Spolupracujme. Je třeba povzbudit užší spolupráci mezi firmami a univerzitami.

Velká část vědecké a technologické odbornosti v zemích střední a východní Evropy je v současné době svázána s postgraduálními výzkumnými projekty na předních univerzitách. Podpora užších vazeb akademických kruhů s průmyslem a umožnění komercializace výsledků výzkumných projektů univerzitám podstatně zvýší množství a kvalitu inovativních nápadů a produktů, které se dostanou do místní ekonomiky. Navíc umožnění sponzoringu univerzitních studentů ze strany firem a podpora odborného vzdělávání sponzorovaného firmami podstatně zvýší úroveň zaměstnatelnosti a kvalifikovanost v regionu. Tímto způsobem lze snáz předat odbornosti nadnárodních společností místním pracujícím.

6. Studujte pro budoucnost. Investujte do vzdělávání pro kvalifikaci 21. století.

Lisabonská rada ve své politické zprávě z roku 2007 Evropský index lidského kapitálu: Výzva východní Evropy identifikovala vážný nedostatek lidského kapitálu téměř ve všech východoevropských zemích, který hrozí anulovat většinu jejich růstu v poslední době. Zatímco jiné rozvíjející se trhy zažívají populační boom a mají dostatek kvalifikovaných absolventů škol, ve východní Evropě klesá porodnost a kvalifikovaní pracovníci odsud migrují do bohatších zemí. Úroveň vzdělanosti v tomto regionu byla historicky velice silná, ale nyní se mu nedaří investovat do zásadních oblastí odbornosti pro 21. století, což by mohlo mít vážný dopad na inovace a konkurenceschopnost. Investice do vzdělání pomohou obnovit a udržet vysokou úroveň vědecké a technologické odbornosti mezi studenty a absolventy. Navíc investice do obchodního, manažerského a jazykového vzdělání usnadní inovativním firmám vyhledávání nadaných manažerů i rozvoj podnikání na jiných geografických trzích.

7. Technologie musí být v centru ekonomického rozvoje.

Technologie byly stimulátorem a katalyzátorem většiny globálního ekonomického pokroku za posledních 20 let. Země jako USA, Indie nebo skandinávské země, které svou strategii pokroku od základu postavily na technologiích, jsou výjimečně úspěšné. Technologie prostupují všemi aspekty našeho současného života – státní správou, školstvím a výzkumem, financemi, zdravotnictvím, cestováním, komunikacemi, výrobou, sociálními službami, rekreací a zábavou. Technologie mohou transformovat společnost a jsou zásadní pro vybudování konkurenceschopné a vzkvétající znalostní ekonomiky.

8. Pracovní místa vyhovující vašemu životnímu stylu. Vytvořte flexibilnější pracovní trh.

Vlády mohou pomoci rozšířit a zkvalitnit pracovní síly a udržet inflaci pod kontrolou vytvořením flexibilnějšího pracovního trhu. Mezi žádoucí opatření patří například snížení nákladů a administrativních potíží spojených s najímáním a propouštěním pracovníků, podpora flexibilnějších pracovních modelů a uspořádání (např. práce na flexibilní úvazek, teleworking, mateřská/rodičovská dovolená, mobilita pracovníků) a umožnění alternativních metod odměňování zaměstnanců (například akciové opce a další benefity). Podobné přístupy v jiných zemích prokazatelně přispěly k ekonomickému růstu, neboť umožnily čerpat nedostatečně využité lidské zdroje (například mezi rodiči malých dětí nebo obyvateli odlehlých míst) a také pomohly zajistit rychlé zotavení po ekonomickém propadu.

9. Zpátky doma na vás čeká skvělá práce. Povzbuzujte kvalifikované pracovníky, kteří migrovali do ciziny, aby se vrátili domů.

Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných absolventů a pracovníků, na který upozornila Lisabonská rada, mohou vlády povzbudit kvalifikované pracovníky, kteří odešli za vyššími platy do zahraničí, aby se vrátili domů. Kvalitní nabídku místních pracovníků mohou rozšířit nejrůznějšími metodami včetně specifických finančních a daňových pobídek.

10. Nenechávejte to náhodě: Inovace nevzniknou jen tak. Vytvořte strukturovaný inovační program.

Ve společnosti Oracle jsou inovace klíčovou hnací silou, a proto jsme si inovace a podnikavost osvojili jako přirozený aspekt naší práce. Máme formální programy stimulace a odměňování našich zaměstnanců a partnerů za inovace.

  • 33 zemí z regionu EMEA přihlásilo přes 1 000 inovačních projektů (za posledních 7 let).
  • 408 partnerů přihlásilo 445 inovací do programu EMEA OPN Innovation Award (za poslední 4 roky).

Oracle se rovněž ve spolupráci se svými podnikovými zákazníky, institucemi EU a předními manažerskými školami podílí na sponzorování akcí zaměřených na inovace.

Inovace nevzniknou náhodou. Nepřijdou samy. Je třeba je vyvolat. Každá progresivně uvažující organizace musí zaujmout programový, strukturovaný přístup k vyhledávání, rozvoji a podpoře inovací, aby se ze skvělých nápadů mohla stát skutečná řešení s přidanou hodnotou pro budoucí úspěch.

O průzkumu
A Time for New Ideas (Čas pro nové nápady) je zpráva agentury Economist Intelligence Unit, která se zabývá aktuálním stavem a budoucími vyhlídkami inovací ve střední a východní Evropě (CEE). Zpráva vychází ze třech hlavních složek: z celosvětového průzkumu mezi 370 manažery, který byl proveden na jaře 2008, z vlastního inovačního modelu Economist Intelligence Unit a z 20 hloubkových rozhovorů s vrcholovými manažery, konzultanty a dalšími odborníky. Více než polovina dotazovaných manažerů žije ve střední a východní Evropě, všichni zde řídí významné podniky, z nichž dvě pětiny mají roční globální tržby pod 100 miliónů dolarů a 16 % přes 10 miliard dolarů. Více než polovina z nich jsou členové nejvyššího vedení podniků a více než čtvrtina jsou generální ředitelé; celkem zastupují 19 různých zemí.
O agentuře Economist Intelligence Unit
Economist Intelligence Unit je analytická agentura skupiny The Economist Group, vydavatele časopisu The Economist. Prostřednictvím globální sítě zhruba 650 analytiků neustále hodnotí a předvídá politické, ekonomické a obchodní podmínky ve 200 zemí. Jako přední světový poskytovatel informací o jednotlivých zemích dodává včasné, spolehlivé a nestranné analýzy trendů na světových trzích a podnikatelských strategií a pomáhá manažerům dělat lepší rozhodnutí.
O společnosti Oracle

Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle najdete na webu http://www.oracle.com.