Společnost Epicor zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2009

logo_epicor_web

Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí končící 31. prosincem 2009. Všechny výsledky by měly být považovány za předběžné až do okamžiku, kdy společnost podá své roční hlášení na formuláři 10-K.

Celkové tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 111,9 milionů USD, čistý zisk podle principů GAAP byl ve výši 6,7 milionu USD, což odpovídá redukovanému výnosu na akcii 0,11 USD. Pro srovnání, tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2008 činily 121,9 milionů USD, čistý zisk podle principů GAAP 1,5 milionů USD, což odpovídá redukovanému zisku na akcii 0,03 USD.
Čistý zisk neodpovídající principům GAAP1 za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činil 11,1 milionů USD, redukovaný zisk na akcii tedy dosáhl 0,19 USD, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 byl čistý zisk neodpovídající principům GAAP 13,6 milionů USD, což odpovídá redukovanému zisku na akcii 0,23 USD.

Tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 podle segmentů

  • Tržby z licencí za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 25,8 milionů USD, což ve srovnání s tržbami z licencí za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 25,2 milionů USD znamená zvýšení o 3 % a postupné zvýšení o 88 % oproti výnosu z licencí za třetí čtvrtletí roku 2009 ve výši 13,7 milionů USD.
  • Tržby z údržby za čtvrté čtvrtletí roku také přinesly meziroční zvýšení o 3 % na 48,6 milionu USD oproti tržbám z údržby za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 47,3 milionů USD.
  • Tržby z poradenství za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 33,2 milionu USD, což znamená pokles oproti tržbám z poradenství za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 38,1 milionu USD.
  • Tržby z hardwaru a další tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 4,4 milionu USD, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za čtvrté čtvrtletí předchozího roku ve výši 11,4 milionu dolarů znamená meziroční pokles.

„Čtvrté čtvrtletí bylo velmi silným završením celého úspěšného roku 2009. Inovativní řešení Epicor 9 nám umožňuje zvyšovat podíl na trhu ve všech odvětvích a zemích, kde působíme. Všechny obory generující tržby kromě hardwaru se v průběhu třetího čtvrtletí roku 2009 rozrostly a celkový hrubý zisk dosáhl dvouleté výše 51 procent, což pomohlo dosáhnout upraveného zisku podle ukazatele EBITDA za čtvrté čtvrtletí ve výši 17,8 procent, tedy nejméně o tři procenta více než v jiných čtvrtletích tohoto roku. Generovali jsme více než 17 milionů USD z volného toku hotovosti2 – celkem přibližně 47 milionů USD za rok – což zvýšilo naši pokladní hotovost na přibližně 107 milionů USD. S potěšením můžeme konstatovat, že jsme dosáhli nebo dokonce předčili naše očekávání ve všech klíčových ukazatelích,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Epicor, George Klaus. „Povzbuzují nás počáteční známky návratu prosperity do řady odvětví, v nichž poskytujeme služby. Pro rok 2010 tedy očekáváme mírný nárůst ve všech našich oborech podnikání kromě hardwaru a doufáme v dosažení ještě vyšší rychlosti vylepšování interních procesů,“ dodal.

Výhled obchodní činnosti: Společnost Epicor v současné době předpokládá, že za první čtvrtletí roku 2010 dosáhne oproti prvnímu čtvrtletí roku 2009 zvýšení tržeb ve všech oblastech kromě hardwaru. Očekává se, že v prvním čtvrtletí roku 2010 dosáhnou celkové tržby výše 98 až 100 milionů USD, odhadovaný redukovaný výnos na akcii neodpovídající principům GAAP3 pro první čtvrtletí roku 2010 pak 0,10 až 0,11 USD.

Přehled údajů z rozvahy: Rozvaha společnosti Epicor k 31. prosinci 2009 zahrnovala hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 106,9 milionů USD. V rozvaze se v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši 17,5 milionů USD, díky kterým společnost v tomto čtvrtletí splatila částku přibližně 5 milionů USD ze svého úvěrového rámce. Celková zadluženost společnosti k 31. prosinci 2009 zahrnuje převážně závazek v hodnotě 230 milionů USD vůči držitelům prioritních převoditelných dluhopisů společnosti úročených 2,375 % (minus níže uvedený eskont dluhu v hodnotě 42,1 milionů USD) a 67,5 milionů USD v půjčkách obsažených v úvěrovém rámci společnosti, který je v současné době úročený sazbou LIBOR plus 4,0 %.
Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2009 činily čisté pohledávky přibližně 90 milionů USD. V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 bylo inkaso pohledávek silné, činilo přibližně 116 milionů USD. Doba splatnosti pohledávek se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 vyrovnala na 74 dnů ve srovnání se 74 dny ve třetím čtvrtletí roku 2009. Výnosy příštích období na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2009 činily 96,4 milionů USD.

Společnost Epicor rovněž uvedla, že se k radě ředitelů společnosti připojil W. Douglas Hajjar (62), který v letech 1996 až 1999 zastával post ředitele. Jeho jmenováním se rada ředitelů společnosti Epicor rozšířila na osm členů. Hajjar začne působit s okamžitou platností a později v tomto roce se na každoročním setkání rady akcionářů pro rok 2010 zúčastní voleb na roční období. Hajjar je v současné době předsedou telekomunikační společnosti Blue Wave Wireless. V letech 1997 až 2007 působil jako předseda představenstva společnosti Wherify Wireless Inc., která je předním vývojářem bezdrátových produktů a služeb. V letech 2000 až 2007 byl ředitelem společnosti Maui Innovative Technologies, jejímž je spoluzakladatelem a která vyvíjí systémy tajných zbraní pro armádu. V letech 1991 až 1997 byl Hajjar předsedou společnosti Control Data Systems Inc. Předtím působil jako zástupce předsedy společnosti Cadence Design Systems Inc. a byl předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Valid Logic v době, kdy ji zakoupila společnost Cadence. Zastával také vedoucí pozice v oblasti provozů a financí ve společnostech Genrad a M/ACom. Hajjar získal titul BSBA v oblasti finančního řízení na fakultě v Bostonu a sloužil jako důstojník tajné zpravodajské služby ve Vietnamu.

S účinností od 1. ledna 2009 přijala společnost nové účetní postupy založené na účetních nástrojích konvertibilního dluhu, který lze po převodu uhradit v hotovosti, a zpětně tuto změnu aplikovala na všechna období prezentovaná v tomto dokumentu. Tento standard vyžaduje, aby společnost změnila dřívější metodiku účtování svých převoditelných směnek v hodnotě 230 milionů USD. V souladu s tím společnost k datu emise směnek (15. května 2007) zaúčtovala eskont dluhu ve výši 61,8 milionů USD jako dodatečně splacený kapitál. K 31. prosinci 2009 činil eskont dluhu 42,1 milionů USD.

Společnost amortizuje eskont dluhu až do data, kdy může začít směnky umořovat, tj. do 15. května 2014. Společnost zaúčtovala úrokové náklady ve výši 3,4 milionu USD a 3,3 milionu USD související s konvertibilním dluhem za čtvrtletí končící 31. prosincem 2009 a 2008 v uvedeném pořadí. Z této částky je pro každé období 1,4 milionu USD výdajem v hotovosti.

1Viz odsouhlasení s měřítky principů GAAP na konci této tiskové zprávy.

2Volný tok hotovosti je měřítko neodpovídající principům GAAP. Společnost počítá volný tok hotovosti z upraveného ukazatele EBITDA, ke kterému přičte kompenzace formou cenných papírů a odečte kapitálové výdaje, hotovost zaplacenou na daních ze zisku a čisté úroky. Kompletní odsouhlasení viz níže uvedená tabulka.

3Předpověď redukovaného zisku na akcii na první čtvrtletí 2010 (neodpovídajícího principům GAAP) nezahrnuje současně očekávanou amortizaci nehmotného majetku za první čtvrtletí ve výši přibližně 7,0 milionů USD, náklady na kompenzaci formou cenných papírů za první čtvrtletí ve výši přibližně 4,0 milionů USD a přibližně 2,1 miliony USD nehotovostních úrokových nákladů za první čtvrtletí v souvislosti s amortizací eskontu dluhu a očekávaného poplatku ve výši přibližně 1,0 milionu USD ve vztahu k devalvaci měny venezuelskou vládou. Očekávaný výnos na akcii za první čtvrtletí roku 2010 (neodpovídající principům GAAP) je založen na předpokladu váženého průměrného počtu 59,5 milionu akcií.

O společnosti Epicor Software
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.

# # #

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje některá prohlášení, která lze považovat za výhledová prohlášení podle reformního zákona o soukromých akciích z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Mezi tato výhledová prohlášení patří prohlášení týkající se očekávaných tržeb (včetně růstových indexů), zisku a zisku na akcii (včetně zisku neodpovídajícího principům GAAP), volného toku hotovosti (údaj neodpovídající principům GAAP), produktů společnosti, tržního podílu, obchodního modelu, očekávaných prodejních zakázek a příležitostí, konkurenčních výhod a další prohlášení, která nepředstavují historická fakta. Tato výhledová prohlášení vycházejí z konkurenčních, finančních a ekonomických údajů, které jsou v tuto chvíli k dispozici, dále z názorů a předpokladů vedení společnosti ohledně budoucích událostí a výkonnosti firmy ve chvíli, kdy jsou tato prohlášení učiněna, a obsahují určitá rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávání vyjádřených nebo naznačených ve výhledových prohlášeních.

Mezi související rizika a nejistoty patří kromě jiného změna poptávky po produktech pro plánování podnikových zdrojů, zejména s ohledem na konkurenční nabídky; včasná dostupnost a tržní přijetí nových produktů a verzí, včetně systému Epicor 9; dopad konkurenčních produktů a cen; zjištění neočekávaných chyb v softwaru; změny finanční situace nejdůležitějších zákazníků společnosti Epicor a budoucí schopnost společnosti Epicor nadále vyvíjet a rozšiřovat svou nabídku produktů a služeb s ohledem na vznikající poptávku a technologické trendy a další faktory, které jsou popsány ve výroční zprávě společnosti Epicor na formuláři 10-K za období končící k 31. prosinci 2008. V důsledku těchto faktorů se může stát, že se nepodaří realizovat očekávání a vyhlídky vyjádřené společností v rámci tohoto oznámení. Společnost Epicor se nijak nezavazuje k revidování nebo veřejné aktualizaci jakýchkoli výhledových prohlášení.

Finanční údaje neodpovídající principům GAAP
Tato tisková zpráva obsahuje některé finanční údaje, které neodpovídají principům GAAP. Při hodnocení výkonu společnosti vedení používá některé finanční údaje, které neodpovídají principům GAAP, k doplnění konsolidované účetní závěrky vypracované v souladu s principy GAAP.

Údaje o zisku neodpovídající principům GAAP. Společnost v této tiskové zprávě používá údaje o zisku neodpovídající principům GAAP, upraveném ukazateli EBITDA, ziscích EBITDA a volném toku hotovosti. Vedení se domnívá, že tyto údaje neodpovídající principům GAAP pomáhají identifikovat základní výkon společnosti před zisky, ztrátami nebo výdaji, které vedení nepovažuje za průběžný provozní výsledek. V souladu s tím vedení společnosti používá tyto finanční údaje neodpovídající principům GAAP k získání lepší představy o poměrném provozním výkonu společnosti mezi jednotlivými obdobími jako základu pro plánování a předpovědi pro budoucí období. Vedení věří, že tyto údaje neodpovídající principům GAAP, uváděné společně s účetní závěrkou sestavenou podle principů GAAP, poskytují investorům užitečné informace, neboť nabízejí:

  • možnost činit smysluplnější srovnání průběžných provozních výsledků společnosti mezi jednotlivými obdobími;
  • možnost lépe identifikovat trendy základní činnosti společnosti a provést související analýzy trendů;
  • lepší porozumění tomu, jak vedení plánuje a měří základní činnost společnosti;
  • snazší způsob, jak porovnávat nejnovější provozní výsledky společnosti s finančními modely investorů a analytiků.

Finanční opatření (neodpovídající principům GAAP) použitá společností pro rok 2008 a 2009 jsou definována tak, že zahrnují výnosy příštích období ze společnosti NSB, které byly upraveny na tržní hodnotu, jak vyžaduje finanční řízení nákupů v souladu s výkazy podle principů GAAP, a nezahrnují amortizaci nehmotného majetku, náklady na kompenzaci formou cenných papírů, amortizaci dlouhodobého eskontu dluhu z nabídky konvertibilní směnky společnosti z května 2007, odpis nákladů na probíhající vývoj a výzkum, odpis nákladů na emise dluhopisů, ztrátu z vyrovnání opčních smluv na zajištění rizika cizích měn kupní ceny společnosti NSB, ztrátu z úrokové sazby smlouvy swap, výdaje na restrukturalizaci a ostatní neopakující se výdaje, mezi které patří i náklady spojené se snižováním stavu personálu a jiné změny. Společností použitá finanční opatření pro rok 2009 neodpovídajícímu principům GAAP jsou také definována tak, že zahrnují daň ze zisku se sazbou 38 %.
Vedení se domnívá, že výdaje spojené s amortizací nehmotného majetku pocházejícího z akvizice je vhodné vyloučit, protože významná část kupní ceny akvizice může být přiřazena nehmotným aktivům, která mají krátkou životnost, a vyloučení výdajů na amortizaci umožňuje srovnání provozních výsledků, které jsou konzistentní v čase jak pro nově pořízenou, tak pro dlouhodobou obchodní činnost společnosti. Vedení se také domnívá, že vyloučení kompenzace formou cenných papírů umožňuje přesnější srovnávání našich provozních výsledků s jinými společnostmi v našem sektoru z důvodu odlišných dostupných metod ocenění, subjektivních předpokladů a celé řady druhů odměn, které ovlivňují výpočet kompenzace formou cenných papírů. Vedení se domnívá, že je vhodné vyloučit náklady spojené s probíhajícím výzkumem a vývojem, ztrátu z úhrady opčních smluv na zajištění rizika cizích měn kupní ceny společnosti NSB, poplatky za odpisování dluhopisů a amortizaci dlouhodobého eskontu dluhu z nabídky konvertibilní směnky společnosti z května 2007, stejně jako výdaje na restrukturalizaci a ostatní výdaje, které zahrnují výdaje související s integrací společnosti NSB do společnosti Epicor a výdaje spojené se snižováním stavu personálu, protože tyto náklady nesouvisejí s průběžnou obchodní činností společnosti, čímž se umožní přesnější porovnání našich provozních výsledků s jinými společnostmi v oboru. Dále je vedení toho názoru, že je vhodné použít 38% sazbu daně, protože to umožňuje porovnání našich provozních výsledků, které je konzistentnější s předcházejícími předkládanými obdobími, i přesnější srovnání našich provozních výsledků s jinými společnostmi v oboru.

Obecně. Tyto údaje neodpovídající principům GAAP však mají svá omezení, protože neobsahují všechny položky příjmů a výdajů, které ovlivňují provoz společnosti. Vedení tato omezení kompenzuje tím, že zvažuje i výsledky odpovídající principům GAAP. Finanční údaje neodpovídající principům GAAP, které společnost používá, nejsou vypracovány v souladu s údaji vyžadovanými principy GAAP, jako jsou provozní příjmy, čisté příjmy a příjmy na akcii, a neměly by být považovány za jejich alternativu ani za měřítko likvidity společnosti. Tyto uvedené dodatečné informace by neměly být zvažovány izolovaně nebo jako náhrada za údaje podle GAAP, které jsou nejlepším přímým srovnáním. Kromě toho by se tyto údaje neodpovídající principům GAAP neměly porovnávat s podobnými údaji uváděnými jinými společnostmi.

– NÁSLEDUJÍ TABULKY –

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÁ STRUČNÁ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

(v tisících)

(neauditované údaje)

31. prosince

31. prosince

2009

2008

(po úpravě)

AKTIVA

Oběžná aktiva:
Hotovost a hotovostní ekvivalenty $ 106,861 $ 89,764
Pohledávky, netto 90,011 90,624
Odložená daň ze zisku 11,572 8,627
Zásoby, netto 1,819 5,068
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 13,976 11,064
Oběžná aktiva celkem 224,239 205,147
Majetek a vybavení, netto 28,511 31,987
Odložená daň ze zisku 21,867 24,038
Nehmotný majetek, netto 84,107 113,556
Hodnota společnosti 368,336 363,589
Ostatní aktiva 10,990 14,061
Aktiva celkem $ 738,050 $ 752,378
PASIVA A AKCIOVÝ KAPITÁL
Krátkodobé závazky:
Závazky $ 13,966 $ 13,913
Výdaje příštích období 46,754 45,177
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 202 10,169
Krátkodobá část výdajů příštích období na restrukturalizaci 1,694 4,073
Krátkodobá část výnosů příštích období 96,040 92,361
Krátkodobé závazky celkem 158,656 165,693
Dlouhodobé závazky po odečtení krátkodobé části 255,535 265,257
Výdaje příštích období na restrukturalizaci 4,423 5,412
Výnosy příštích období 392 319
Odložená daň ze zisku a ostatní daně ze zisku 15,172 18,801
Ostatní dlouhodobé závazky 3,785 941
Dlouhodobé závazky celkem 279,307 290,730
Akciový kapitál:
Kmenové akcie 63 61
Další vložený kapitál 422,460 414,149
Minus: vlastní akcie v ceně pořízení (20,670) (18,458)
Kumulované jiné komplexní ztráty (4,825) (4,094)
Kumulovaný deficit (96,941) (95,703)
Akciový kapitál celkem 300,087 295,955
Závazky a akciový kapitál celkem $ 738,050 $ 752,378

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÝ STRUČNÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PROVOZNÍ ČINNOSTI

(v tisících, kromě údajů vztažených na jednu akcii)

(neauditované údaje)

Tři měsíce končící
31. prosince

Rok končící
31. prosince

2009

2008

2009

2008

(po úpravě)

(po úpravě)

Výnosy:

Licenční poplatky $ 25,785 $ 25,150 $ 70,235 $ 90,416
Poradenství 33,165 38,110

128,413

152,153
Údržba 48,569 47,316

190,943

192,308
Hardware a ostatní 4,389 11,372

20,033

53,002
Tržby celkem 111,908 121,948

409,624

487,879

Náklady na dosažení výnosů 47,764 53,892

180,549

239,912
Amortizace nehmotného majetku 7,100 8,383

30,772

32,896
Náklady na dosažení výnosů celkem 54,864 62,275

211,321

272,808

Hrubý zisk 57,044 59,673

198,303

215,071

Provozní náklady:

Prodej a marketing 20,688 19,734

75,105

82,883
Vývoj softwaru 12,525 11,648

49,207

52,533
Obecné a administrativní náklady 12,869 12,649

54,410

52,139
Odpis probíhajícího výzkumu a vývoje 200
Restrukturalizace a ostatní 4,377

2,210

9,143
Celkové provozní náklady 46,082 48,408

180,932

196,898

Příjem z provozní činnosti 10,962 11,265

17,371

18,173
Úrokové výdaje (5,013) (5,625)

(22,363)

(22,522)
Úroky a další příjmy (výdaje), netto 570 (749)

411

303

Zisk (ztráta) před zdaněním 6,519 4,891

(4,581)

(4,046)
Rezerva (příspěvek) na daň ze zisku (195) 3,344

(3,343)

(595)
Čistý zisk (ztráta) $ 6,714 $ 1,547 $ (1,238) $ (3,451)
Čistý výnos (ztráta) na akcii:

Základní

$ 0.12

$ 0.03

$ (0.02)

$ (0.06)

Redukovaný

$ 0.11

$ 0.03

$ (0.02)

$ (0.06)

Vážený průměr kmenových akcií v oběhu:
Základní

58,112

58,553

57,889

58,351

Redukovaný

59,344

59,082

57,889

58,351

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÉ ODSOUHLASENÍ ČISTÉHO ZISKU NEODPOVÍDAJÍCÍHO PRINCIPŮM GAAP

(v tisících, kromě údajů vztažených na jednu akcii)

(neauditované údaje)

Čtvrtletí končící

Rok končící

31. prosince

31. prosince

2009

2008

2009

2008

Zisk (ztráta) před zdaněním $ 6,519 $ 4,891 $ (4,581) $ (4,046)
Plus:
Amortizace nehmotného majetku 7,100 8,383 30,772 32,896
Výdaje na kompenzaci formou cenných papírů 2,211 826 8,108 7,045
Amortizace dlouhodobého eskontu dluhu 2,031 1,889 7,907 7,356
Restrukturalizace a ostatní 4,377 2,210 9,143
Odpis výdajů na emisi dluhopisů 2,571
Úprava výnosů příštích období na tržní hodnotu 1,304 432 7,717
Probíhající výzkum a vývoj 200
Ostatní (380) 179 1,610
Zisk před zdaněním (neodpovídající principům GAAP) 17,481 21,670 47,598 61,921
Rezerva na daň ze zisku (neodpovídající principům GAAP) 1 (6,426) (8,115) (17,350) (22,621)
Čistý zisk (neodpovídající principům GAAP) $ 11,055 $ 13,555 $ 30,248 $ 39,300
Redukovaný zisk na akcii (neodpovídající principům GAAP) $ 0.19 $ 0.23 $ 0.52 $ 0.67
Vážený průměr kmenových akcií v oběhu:
Redukovaný

59,344

59,082

58,618

58,984

1 Společnost využívá pro výpočet rezervy na daň ze zisku (neodpovídající principům GAAP) sazbu daně ve výši 38 % pro účely srovnání s jinými obdobími. Výše uvedené sazby daně z příjmu (neodpovídající principům GAAP) neodpovídají 38 % z důvodu určitých neodpočitatelných navýšení neodpovídajících principům GAAP).

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

ODSOUHLASENÍ PŘEDBĚŽNÉHO ČISTÉHO ZISKU S UPRAVENÝM UKAZATELEM EBITDA

(v tisících USD)

(neauditované údaje)

Čtvrtletí končící

Rok končící

31. prosince

31. prosince

2009

2008

2009

2008

Výnosy celkem

$ 111,908

$ 121,948

$ 409,624

$ 487,879

Čistý zisk (ztráta)

$ 6,714

$ 1,547

$ (1,238)

$ (3,451)

Rezerva (příspěvek) na daň ze zisku

(195)

3,344

(3,343)

(595)

Úrokové výdaje

5,013

5,625

22,363

22,522

Amortizace nehmotného majetku

7,100

8,383

30,772

32,896

Odpisy

1,906

2,057

7,926

8,214

Restrukturalizace a ostatní

4,377

2,210

9,143

Probíhající výzkum a vývoj

200

Úprava výnosů příštích období na tržní hodnotu

1,304

432

7,717

Úroky a další (příjmy) výdaje, netto

(570)

749

(411)

(303)

Upravený ukazatel EBITDA

$ 19,968

$ 27,386

$ 58,711

$ 76,343

Upravený ukazatel EBITDA jako procento z celkových výnosů

17.8%

22.5%

14.3%

15.6%

EPICOR SOFTWARE CORPORATION

PŘEDBĚŽNÉ ODSOUHLASENÍ VOLNÉHO TOKU HOTOVOSTI

(v tisících)

(neauditované údaje)

Čtvrtletí končící

Rok končící

31. prosince

31. prosince

2009

2008

2009

2008

Čistý zisk (ztráta)

$ 6,714

$ 1,547

$ (1,238)

$ (3,451)

Rezerva (příspěvek) na daň ze zisku

(195)

3,344

(3,343)

(595)

Úrokové výdaje

5,013

5,625

22,363

22,522

Amortizace nehmotného majetku

7,100

8,383

30,772

32,896

Odpisy

1,906

2,057

7,926

8,214

Restrukturalizace a ostatní

4,377

2,210

9,143

Probíhající výzkum a vývoj

200

Úprava výnosů příštích období na tržní hodnotu

1,304

432

7,717

Úroky a další (příjmy) výdaje, netto

(570)

749

(411)

(303)

Upravený ukazatel EBITDA

$ 19,968

$ 27,386

$ 58,711

$ 76,343

Upravený ukazatel EBITDA

$ 19,968

$ 27,386

$ 58,711

$ 76,343

Nehotovostní kompenzace formou cenných papírů

2,211

826

8,108

7,045

Kapitálové výdaje

(1,591)

(2,116)

(4,093)

(9,946)

Hotovost zaplacená v daních

(305)

(1,080)

(2,455)

(5,132)

Čistý úrok

(2,766)

(3,360)

(13,574)

(11,655)

Volný tok hotovosti

$ 17,517

$ 21,656

$ 46,697

$ 56,655