Studie Infosys: Přijetí umělé inteligence umožní podnikům růst příjmů

• Index určující vyspělost umělé inteligence (AI Maturity) ukazuje, že progresivní firmy už mají z umělé inteligence prospěch
• Podniky, které nasadily umělou inteligenci, očekávají do roku 2020 růst příjmů o 39 %
• 80 % z těchto podniků si i přes zavádění umělé inteligence chce udržet své zaměstnance a rekvalifikovat je na nové kompetence

Společnost Infosys (NYSE: INFY), celosvětový lídr v oblasti poradenství, technologií, outsourcingu a služeb nové generace, představila výsledky průzkumu, který zjišťoval dopad umělé inteligence (AI, Artificial Intelligence) na podnikání, očekávání spojená s jejím nasazením a míru vyspělosti technologií AI. Studie Amplifying Human Potential: Towards Purposeful Artificial Intelligence (Jak posílit lidský potenciál: Cesta k účelné umělé inteligenci) je založena na průzkumu mezi 1 600 respondenty; šlo o seniorní manažery zodpovědné za strategické rozhodování ve velkých organizacích po celém světě.

Studie jasně dokumentuje souvislost mezi růstem příjmů a mírou vyspělosti technologií umělé inteligence v příslušném podniku. Organizace, které reportují v posledních 3 letech růst tržeb, došly dál i v nasazování umělé inteligence. Technologie AI jsou vnímány jako dlouhodobá strategická priorita; 76 % respondentů považuje umělou inteligenci za klíčový faktor úspěchu a 64 % dotazovaných věří, že budoucí růst jejich organizace závisí na nasazení AI v masivním měřítku. I když obecně existují určité obavy vztahující se k etice a lidským zdrojům – 62 % respondentů věří, že úspěšné nasazení AI vyžaduje posílit etické standardy – většina dotazovaných patří k optimistům a je přesvědčena, že zaměstnance nahrazené umělou inteligencí půjde přesouvat na pracovní pozice přinášející vyšší přidanou hodnotu.
85 % podniků zapojených do průzkumu plánuje své zaměstnance vzdělávat a informovat je o výhodách a využití umělé inteligence prostřednictvím školení a tréninků. 80 % podniků, které chtějí technologiemi AI nahrazovat současné pracovní pozice, hodlá takto nahrazené zaměstnance přesunout na jiné pozice nebo nejprve rekvalifikovat.

Sandeep Dadlani, prezident a ředitel společnosti Infosys pro Severní a Jižní Ameriku, k výsledkům průzkumu uvádí: „Přijímání umělé inteligence je na vzestupu a my jsme potěšeni, že plynulé investice podniků do technologií AI již přinášejí významné a kreativní změny. Příležitosti, které umělá inteligence přináší, jsou obrovské. AI se stává vyzrálou technologií a její nástup nabírá ještě vyšší rychlost. Náš průzkum ukazuje, že v příštích 4 letech budeme svědky jednoho z vrcholů zájmu o tuto technologii. Průmysl jako celek nyní proto musí přijmout nezbytná opatření, která zajistí, že technologie AI jsou vyvíjeny v souladu s etickými principy napříč celou společností, že zaměstnanci jsou do tohoto procesu aktivně zapojeni a získávají potřebné školení tak, aby se nacházeli v centru všech změn.“

Hlavní výsledku výzkumu
• Do roku 2020 očekávají podniky výrazný růst AI: Organizace, které již mají technologie umělé inteligence nasazeny nebo jejich nasazení plánují, očekávají do roku 2020 zvýšení výnosů v průměru o 39 % a snížení nákladů o 37 %. Celých 76 % IT specialistů a manažerů s rozhodovací pravomocí vnímá AI jako rozhodující faktor pro úspěch své organizace.
• Podniky mají v plánu investovat do rozvoje dovedností svých zaměstnanců: Podniky, které nahrazují pracovní pozice technologiemi umělé inteligence, si v 80 % případů chtějí své zaměstnance udržet, přeřazují je na nové pozice nebo přeškolují. 53 % podniků investuje speciálně do rozvoje dovedností svých zaměstnanců. Organizace, které mají v oblasti AI méně zkušeností, zaměstnance z pozic ovlivněných technologiemi umělé inteligence spíše nasazují na nové obdobné pozice. Naproti tomu organizace s více zkušenostmi v oblasti AI se snaží dotčené zaměstnance spíše přeškolovat. Mezi hlavní průmyslová odvětví, kde si zaměstnance plánují udržet a rekvalifikovat je, patří: rychloobrátkové spotřební zboží (94 %), letecký a automobilový průmysl (87 %), energetika, ropný a plynárenský průmysl (80 %), farmaceutický průmysl a sektor life sciences (78 %). Z průzkumu dále vyplývá, že technologie AI způsobí zvýšení investic do zaměstnanců především v Číně (95 %), Francii (90 %), Německu (89 %), Velké Británii (82 %) a USA (76 %).
• Pro úspěch AI je rozhodující řešení souvisejících etických problémů: Dvě třetiny respondentů nepromýšlelo při nasazování umělé inteligence související etické otázky, k nimž patří obavy zaměstnanců ze ztráty kontroly nad řízením podniku a související oborové regulace. 90 % respondentů průzkumu dále uvádí, že zaměstnanci jejich organizace vnímají zavádění umělé inteligence jako problém nebo ho sledují s obavami, 88 % zmiňuje problémy a obavy na straně zákazníků či dodavatelů. Celkem 53 % dotazovaných souhlasí s názorem, že etické problémy představují významnou překážku pro účinné využívání technologií AI.
• Mezi jednotlivými trhy i obory průmyslu existují velké rozdíly: Z průzkumu vyplývá, že podniky v Indii a Číně mají ohledně umělé inteligence největší sebevědomí a nejčastěji jsou přesvědčeny, že ve využití AI mají před svou konkurencí náskok. Následuje Německo, USA, Velká Británie a Francie. Podniky v oborech rychloobrátkového spotřebního zboží (57 %) a telekomunikací (48 %) nejčastěji uvádějí, že již pociťují, jak technologie AI mění jejich sektor. Firmy z farmaceutického průmyslu a oblasti life sciences uvádějí nejširší využívání umělé inteligence a fungování těchto technologií v souladu s očekáváním; daná odvětví mají tedy nejvyšší skóre z hlediska nasazení AI jako vyzrálé technologie (AI Maturity Index).
• Podniky jsou z hlediska přijetí AI teprve na počátku cesty: Mezi respondenty, kteří již technologie AI nasadili, je pouze každý desátý přesvědčen, že jejich organizace plně maximalizuje současné možnosti a výhody umělé inteligence. Většina (90 %) respondentů průzkumu uvádí, že jejich zaměstnanci čelí v souvislosti s přijetím AI výzvám a problémům. Přibližně 4 z 10 respondentů věří, že aby technologie AI mohly v jejich organizaci fungovat opravdu efektivně, je třeba vylepšit především rychlost jejich nasazování, snadnost použití a interoperabilitu s jinými systémy a platformami. Některé oblasti nasazení AI vyžadují další školení, vzdělávání a transparentnost na pracovišti. Zaměstnanci zmiňují v souvislosti s umělou inteligencí jako nejčastější obavu bezpečnost dat (43 %), bezpečnost práce (40 %) a platové sazby (30 %), a to i přes obecně pozitivní pohled na přijetí AI.

Další klíčové výsledky průzkumu
• AI v akci: V současnosti představuje primární využití AI automatizace práce s velkými objemy dat (big data, 65 %) a prediktivní a preskriptivní analytika (54 %). Organizace, které se průzkumu Infosys účastnily, investovaly do AI v minulém roce průměrně 6,7 milionu dolarů a technologie umělé inteligence již používají průměrně 2 roky. AI je nasazována v první řadě v rámci oddělení IT (69 %), následují oddělení provozu (34 %), rozvoje podnikání (33 %), marketingu (29 %), obchodu, prodeje a služeb zákazníkům (28 %).
• Riziko a přínos: 71 % respondentů souhlasí s tvrzením, že růst využití AI v rámci podnikání je nevyhnutelný, zmiňují v této souvislosti přínos technologií umělé inteligence nejen pro obchodní výsledky, ale i pro zaměstnance a společnost jako celek. Více než polovina (51 %) respondentů je přesvědčena o tom, že technologie AI mohou být pro jejich organizaci efektivní, jen pokud poklesnou náklady na jejich zavedení.
• Implementace: 88 % respondentů rovněž připouští, že v souvislosti s nasazování AI čelí výzvám a obavám rovněž zákazníci a dodavatelé jejich organizace. 4 z 10 poukazují na to, že dostatečně nerozumí přínosům spojeným s používání umělé inteligence, 38 % uvádí obecnou nedůvěru k této technologii. Podobná skupina respondentů (37 %) uvádí, že chtějí raději pracovat a komunikovat s živými lidmi než s umělými systémy.

Studie celkově dokumentuje, jakou roli může technologie umělé inteligence hrát při růstu podnikání. Ukazuje, jak AI vytváří pro lidi příležitosti umožňující jim překonat limity současné pracovní pozice i vzdělání a jak v dlouhodobém měřítku přináší výhody pro prostředí jako celek. Manažeři s rozhodovací pravomocí věří, že umělá inteligence umožní získat to nejlepší z vlastních zaměstnanců (65 %) a může přinést pozitivní společenské (70 %) i ekonomické (76 %) změny.

Plná verze této studie a indexu AI Maturity je k dispozici na webu Infosys.com/AImaturity.

Metodika průzkumu
Sběr dat pro studii Amplifying Human Potential: Towards Purposeful Artificial Intelligence podle zadání společnosti Infosys provedla nezávislá výzkumná agentura Vanson Bourne. Dotazováno bylo 1 600 vyšších (senior) manažerů s rozhodovací pravomocí, kteří byli zaměstnání ve velkých organizacích na celkem 7 trzích. Umělá inteligence byla pro účely tohoto průzkumu definována jako oblast informatiky (computer science), která se zabývá vytvářením umělých systémů pracujících a reagujících jako lidé. Do takto chápané kategorie AI spadají např. počítačové systémy určené pro rozpoznávání řeči, učení, plánování a řešení problémů. Příkladem implementace AI jsou strojové učení, prediktivní a preskripční analytika, technologie avatarů a další.